نام نویسنده/مترجم: فیلیپ کالینز
درباره نویسنده/مترجم:

فیلیپ کالینز مقاله نویس روزنامه تایمز، رئیسهیئت تروستیس از گروه تحقیقاتی و مدیر اجرایی شرکت انحصاری هایویندوز، یک انجمن نویسندگیسخنرانی است. تا سال 2007، نویسنده سخنرانی های نخست وزیر، تونی بلر بود. بهعنوان یک بانکدار سرمایه گذار نیز فعالیت داشته و موسسه بازار اجتماعی که یک موسسهتحقیقاتی سیاسی است را تأسیس کرده است. بعد از ترک داونینگ استریت، سخنرانی هایزیادی را برای مدیران اجرایی و وزیران ارشد دولتی در بخش های حقوقی و داوطلبانه بهنگارش درآورده است. همچنین او همیشه در روزنامه تایمز یک ستون را به تحلیلسخنرانی های مهم اختصاص می‌دهد.

tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort