کتاب دگرگونی و بازتنظیم؛ استراتژی هایی برای پرداختن به مسائل جدی در یک جامعه به هم پیوسته - نوشته برایان رایش
کتاب دگرگونی و بازتنظیم؛ استراتژی هایی برای پرداختن به مسائل جدی در یک جامعه به هم پیوسته - نوشته برایان رایش
داخل رو نگاه کنید

دگرگونی و بازتنظیم

رایش (نویسنده کتاب) شرح می‌دهد که چگونه جامعه به هم پیوسته امروزی شیوه رفتار و ارتباطمان با یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رسانه‌ّهای جدید و فناوری‌های دیگر چگونه در حال تغییر دادن پارادایم‌های قدیمی کسب‌وکار و بهره‌وری هستند. دگرگونی و بازتنظیم  که به طور خاص برای امور غیرانتفاعی/تغییر اجتماعی/فعالیت‌های بشردوستانه ساخته و پرداخته شده است، به شما نشان می‌دهد چگونه از مزایای فناوری‌های به سرعت در حال تغییر و اکوسیستم ارتباطی جدید بهره ببرید تا در جامعه به هم پیوسته امروز تغییری واقعی و معنادار ایجاد کنید.

در طول کتاب، رایش اصول، راهکارها و منابعی را پیشنهاد می‌دهد درباره این که چگونه ما می‌توانیم نگرش‌ّهای خود را نسبت به تحصیلات، زبان و … «دگرگون و بازتنظیم کنیم» و همچنین این که چگونه طرح کلی خود را در حمایت از مسائل اجتماعی که برای ما مهم هستند، بهبود بخشیم.

۲۲ هزار تومان