قطع رحلی تقریبا معادل 21 در 27 سانتی متر است

کتاب