بیوگرافی

تصویر نویسنده

الیویه سیبونی

الیویه سیبونی (Olivier Sibony) نویسنده، استاد دانشگاه، متخصص تفکر استراتژیک و طراحی فرایندهای تصمیم‌گیری است.

سیبونی استاد استراتژی، تصمیم‌گیری و حل مسئله است. بهبود کیفیت تصمیم‌گیری با کاهش اثر سوگیری‌های شناختی مهم‌ترین حوزه‌ مورد مطالعهٔ الیویه سیبونی محسوب می‌شود.

کتاب نویز اثر مشترک الیویه سیبونی، دنیل کانمن و کاس آر سانستین است.