بیوگرافی

تصویر نویسنده

بهار رحمتی (مترجم)

1367

بهار رحمتی، متولد 1367، کارشناس و کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است. او در حال حاضر دانشجوی مدیریت اجرایی MBA دانشگاه تهران است.