بیوگرافی

تصویر نویسنده

نسیم نیکولاس طالب

1960

نسیم طالب (Nassim Nicholas Taleb) نویسنده، تحلیلگر مالی و ریسک، استاد دانشگاه و متخصص آمار است و کتابهای مشهوری با نام پوست در بازی، قوی سیاه، پادشکننده و ... دارد. او در اغلب کتابهایش به بحث ریسک، عدم قطعیت و تصادفی بودن پرداخته است و تلاش کرده است به مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی از این دید بنگرد.
نسیم طالب که یک متفکر لبنانی-آمریکا است، در حوزه تخصصی بررسی احتمال در موضوعات مختلفی چون اقتصاد، بورس، فلسفه، منطق, زندگی روزمره و ... فعالیت دارد. نسیم طالب بعد از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مشهور شد، چراکه او در سال 2007 در کتاب قوی سیاه چنین بحرانها و اتفاقاتِ پیش بینی ناپذیری را گوشزد کرده بود و خود نصیم طالب از بحران مالی آمریکا (به این دلیل که وقوعش را پیش بینی کرده بود) بهره مالی زیادی برد.