بیوگرافی

تصویر نویسنده

دیوید اپستاین

1983

دیوید اپستاین (David Epstein) گزارشگر پروپابلیکا است. او دو کتاب دارد:
Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World
The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance