بیوگرافی

تصویر نویسنده

عمر ردا

عُمر ردا روانپزشکی دارای برد تخصصـی روانپزشکی و تخصـص آسیب شناسـی از
دانشـگاه هـاروارد، نویسـنده و مدافـع حقـوق خانـواده اسـت. امـا مهم‌تر از همه، او فردی است با رؤیا و باوری قوی در این مورد که می‌توانیم در تمامی برخوردهای انسانی، حتی آنهایی که به شدت تحت‌تأثیر آسیب قرار گرفته‌اند، زیبایی را بیابیم.

این کتاب تالشی برای قدردانی از مراقبت‌کنندگان و کمک به آنها برای یافتن لذت موجود در مراقبت است.