بیوگرافی

تصویر نویسنده

پاتریک لنچیونی

1965

پاتریک لنچیونی (Patrick M. Lencioni) بنیانگذار و رئیس شرکت Table Group است که از سال 1997 در زمینه کمک به رهبران برای ساختن یک سازمان سالم و مدیریت آن فعالیت دارد.

پاتریک لنچیونی کتابهای زیادی در حوزه رهبری افراد و سازمان ها نوشته است که از جمله کتابهای مطرح او به کتاب پنج دشمن کار تیمی، کتاب مزیت و ... اشاره کرد. کتاب های او بیش از 6 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته است.

لنچیونی دستورالعمل ها و اصول رهبری را آموزش داده که توسط رهبرانی از سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. او با آموزش ها و کتاب هایش، به سلامت سازمانی و تیمی شرکت های زیادی کمک کرده است.