کتابهای مرتبط با نوآوری و خلاقیت، ایده پردازی و حل مسئله