کتابهای مرتبط با فروش (خواندن این کتاب ها به درک بهتر فروش، روشهای آن و مباحث مرتبط با آن کمک بسیاری می کند)