فروش ویژه کتاب تغییر مسیر زنان - شریل سندبرگ - Lean In - Sheryl Sandberg

تغییر مسیر؛ زنان، شغل و میل به پیشرفت

۲۷ هزار تومان ۲۴ هزار تومان